ALGEMENE VOORWAARDEN

Definities;

Aannemer: HartDak bv, Gevestigd te  Hazenweg 5 23238 Meerle – Hoogstraten met BTW nummer: BE0715.768.047

Klant: degene met wie HartDak bv een overeenkomst is aangegaan.

Partijen:  HartDak bv en klant samen

Consument:  Een klant die tevens een individu is die als privépersoon handelt.

 

1 : Toepassingsgebied van deze algemene voorwaarden

Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, brengt de aanvaarding van de offerte door de klant zijn toetreding mee tot deze algemene voorwaarden. In geval van tegenstrijdige bepalingen tussen het lastenboek opgesteld door de architect of algemene voorwaarden van de klant en de huidige algemene voorwaarden, hebben deze laatste voorrang. Wanneer er geen offerte voorzien wordt maar de werken direct uitgevoerd (werken zoals herstel na storm) worden gaat de klant ook direct akkoord met deze algemene voorwaarden.

 

2 : Aanbod – aanvaarding

2.1. De bestekken en de prijsaanbiedingen die aan de klant worden overgemaakt, zijn één maand geldig.

2.2. De bestelling is pas definitief vanaf de ondertekening van de koopovereenkomst door de klant en het storten van een voorschot van dertig procent van de totale prijs.

2.3. De aangeduide prijzen zijn gebaseerd op de thans geldende materiaalkoersen, loontarieven, sociale lasten, taksen en vervoerskosten. In geval deze wijzigingen zouden ondergaan, behoudt de aannemer zich het recht voor een evenredige aanpassing van de prijs te doen. Hetzelfde geldt voor elke wijziging aan de oorspronkelijke beschrijving der bestelde werken , zelfs al werd deze niet schriftelijk vastgelegd.

 

3 : Termijn

3.1. Leverings- en uitvoeringstermijnen worden gegeven ten titel van inlichting. Het leveren van goederen en / of prestaties op een latere datum dan de voorziene datum voor levering en / of prestaties kan, wanneer dit niet te wijten is aan de kwade trouw van de aannemer nooit een reden tot annulering of verbreking van de overeenkomst inhouden, noch recht geven op enige schadevergoeding.

3.2. De klant dient zo goed als mogelijk de uitvoering van deze werken te vergemakkelijken. Hij dient ervoor te zorgen dat de materialen op de werf kunnen worden geleverd. Hij dient ervoor te zorgen dat de lokalen en trappen waar de werken dienen te worden uitgevoerd vrij zijn van elk obstakel. Elk werk van opruiming en/of schoonmaak zal in supplement aan de klant worden gefactureerd.

3.3. De bestekken worden opgemaakt in de veronderstelling dat de werken zonder onderbreking worden uitgevoerd. Indien andere professionelen tegelijkertijd met de aannemer werken, dient de klant ervoor te zorgen dat de normale vooruitgang van de werken van de aannemer niet wordt gestoord. Indien dit het geval zou zijn, worden de uitvoeringstermijnen verlengd. De verloren en niet recupereerbare wachttijden zullen in supplement worden gefactureerd.

3.4. Alle uitgaven die voortvloeien uit tijdverlies waarvan de oorzaak niet bij de aannemer ligt, zoals de vertraging in het afwerken van lokalen, van grondvesten, eerbiedigen van veiligheidsregels zullen aangerekend worden als toeslag van de overeengekomen prijs.

 

4 : Betaling

4.1. Een voorschot van dertig procent van de totale prijs wordt door de klant betaald op de dag van de ondertekening van de overeenkomst.

4.2. Alle facturen zijn contant en zonder disconto te betalen op de maatschappelijke zetel van de aannemer.

4.3. In geval van niet-betaling op de vervaldag, is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidinterest verschuldigd aan de aannemer. De interest wordt berekend aan twaalf procent per jaar.

4.4. In geval van niet-betaling op de vervaldag, is de klant eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling op de vervaldag aan de aannemer een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van vijftien procent van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 55 EUR.

4.5. De niet-nakoming van de betalingsmodaliteiten brengt eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling het verval van de termijn mee en maakt alle door de klant aan de aannemer verschuldigde sommen volledig en onmiddellijk opeisbaar, zelfs indien de facturen nog niet hun vervaltermijn hebben bereikt.

4.6. De aannemer houdt zich bovendien het recht voor om de levering en/of de werken op te schorten tot wanneer de facturen voldaan zijn, zonder schadevergoeding voor de klant en onverminderd het recht om terugbetaling te eisen van de opgelopen kosten en schade. Zulke opschorting kan tussenkomen indien de betaling niet is geschied binnen de 48 uur na het versturen van een ingebrekestelling. De overeengekomen termijnen worden dan automatisch verlengd met de duur van de onderbreking ervan.

4.7. Indien de facturen binnen de acht kalenderdagen na de opschorting van de werken door de aannemer onbetaald blijven, houdt deze zich het recht voor de overeenkomst ten laste van de klant te ontbinden zonder voorafgaande rechterlijke toelating en zonder afbreuk aan het recht om terugbetaling van de opgelopen kosten en geleden schade te vorderen.

 

5 : Overdracht van eigendom en risico’s

5.1. De eigendom van de goederen en materialen worden aan de klant overgedragen nadat de prijs integraal is betaald. De bijkomende materialen, die niet zouden worden gebruikt, zijn niet in de prijs begrepen en blijven bijgevolg eigendom van de aannemer.

5.2. In afwijking van artikel 1788 van het Burgerlijk Wetboek, komt de overdracht van de risico’s aan de klant tot stand vanaf de levering van de goederen op de werf.

5.3. De klant neemt vanaf de levering de bewaking van de materialen en de goederen op zich, en is verantwoordelijk voor de opgelopen schade (hierin begrepen diefstallen, verdwijningen of gelijk welke beschadigingen). De klant verbindt er zich toe om in de onmiddellijke nabijheid van de werf een droog lokaal, dat afsluitbaar is met een sleutel, ter beschikking te stellen van de aannemer voor het opslaan van materialen en goederen.

 

6 : Opzegging / ontbinding van de overeenkomst

6.1 Ingeval van verbreking of opzegging van de overeenkomst door de klant, is de klant een forfaitair vastgestelde vergoeding verschuldigd van 30 % van de overeengekomen prijs. Wanneer de werken reeds in uitvoering zijn is de prijs der uitgevoerde werken verschuldigd, vermeerderd met 30 % op de prijs van de niet uitgevoerde werken. Bij overeenkomst met een particulier, kan deze zich niet beroepen op een gelijkaardige vergoeding bij opzegging of verbreking door de aannemer.

6.2. In afwijking van hetgeen is voorzien in artikel 6.1, houdt de aannemer zich bovendien het recht voor een einde te stellen aan de overeenkomst in geval van overlijden, gerechtelijk akkoord of faillissement van de van de klant, zonder dat de aannemer enige schadevergoeding verschuldigd is.

 

7 : Conformiteit en veiligheid

7.1. Alle installaties moeten aan de wettelijke, of door de elektrische distributienetten ingestelde reglementering beantwoorden (AREI).

7.2. Wanneer er verschillende aannemers tegelijk of achtereenvolgend, zelfs indien ze elkaar opvolgen zonder elkaar te ontmoeten, op een werf tewerkgesteld zijn, zullen de werken niet beginnen voor de aanduiding van een werfcoördinator inzake veiligheid en gezondheid en de ontvangst van zijn verslag (op de werven kleiner dan 500 m2, zou de aannemer of de architect die de nodige vorming gevolgd heeft, aangeduid kunnen worden als werfcoördinator). Indien de veiligheidsverplichtingen niet nageleefd worden, zal het werk geschorst worden zolang de werf aan de veiligheidseisen niet beantwoordt.

 

8 : Bouwvergunning

De klant verklaart dat de bestelde werken, indien nodig, vergund zijn conform de wettelijk bepalingen. De aannemer kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor het afwezig zijn van een bouwvergunning.

 

9 : Onvoorziene gebeurtenis

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst onvoorziene gebreken of verborgen gebreken aan de bestaande constructie zouden worden vastgesteld, die herstellingen of wijzigingen zouden noodzakelijk maken, zullen deze aan uurtarief en met supplement worden uitgevoerd. Opdat het normale verloop van de werken zou worden bewaard, dient het akkoord van de klant voor dergelijke onvoorziene werken slechts te worden gevraagd wanneer de reparatiekosten 15% van het volledige bedrag van het bestek exclusief belastingen overschrijden.

 

10 : Overmacht

10.1. In geval van overmacht, is de partij die hiervan het slachtoffer is bevrijd van elke verantwoordelijkheid. Zij kan de verbintenissen verminderen of veranderen, de overeenkomst verbreken of de uitvoering ervan teniet doen of opschorten, zonder dat zij verplicht is enige schadevergoeding te betalen.

10.2. Partijen beschouwen met name volgende gebeurtenissen als gevallen van overmacht: oorlogen, burgeroorlogen, stakingen, lock-outs, lock-downs, onderbreking van machines, brand, overstroming, opschorting van de transportmiddelen, moeilijkheden bij het voorzien van basismaterialen, materialen en energie, beperkingen of bepalingen opgelegd door de overheden.

 

11 : Aanvaarding – waarborg

11.1. De werken zullen het voorwerp uitmaken van een oplevering die geldt als aanvaarding van de werken door de klant. De oplevering wordt per proces-verbaal vastgesteld, na een vergadering tussen de partijen, of hun vertegenwoordigers, op de werf. De oplevering, en bijgevolg de aanvaarding, wordt geacht te zijn bekomen in de volgende gevallen:

– vijftien kalenderdagen nadat de aannemer per aangetekende brief de klant tevergeefs heeft uitgenodigd om over te gaan tot oplevering;

– de klant betaalt zonder voorbehoud het saldo van de prijs van de aanneming.

11.2. De waarborg is afhankelijk van voldoende toezicht en onderhoud vanwege de klant.

11.3. Voor gebreken, zoals bedoeld in art. 1792 B.W. geldt een 10-jarige garantie. Andere zichtbare gebreken dienen binnen de 8 dagen na uitvoering en/ of levering per aangetekend schrijven ter kennis worden gebracht aan de aannemer, zo niet worden deze geacht te zijn aanvaard. Voor de andere dan de in art. 1792 BW verborgen gebreken geldt een garantietermijn van 2 jaar vanaf oplevering, onder voorwaarde van een oordeelkundig en normaal gebruik. Deze gebreken dienen per aangetekend schrijven te worden gemeld binnen de 14 dagen na ontdekking van het gebrek.

11.4. Alle voornoemde klachten schorten de betalingsverplichting niet op.

 

12 : Professionele burgerlijke aansprakelijkheid

12.1. De klant verbindt er zich toe om de gebruikelijke veiligheidsmaatregelen te nemen of te laten nemen door de bewoners van het gebouw, met name door in de werkzone geen waardevol meubilair te plaatsen of door de bescherming ervan te verzekeren indien dit niet kan worden verplaatst. De klant kijkt er eveneens op toe zijn waardevolle voorwerpen op een veilige plaats op te bergen.

12.2. Elk ongeval dient binnen de 24 uur vanaf het plaatsvinden ervan onmiddellijk per telefoon te worden aangegeven en bevestigd per aangetekend schrijven. Bij gebrek aan dergelijke aangifte binnen een termijn van 24 uur, zal de klant niet meer het recht hebben zich tot de aannemer te wenden.

12.3. De aansprakelijkheid van de aannemer is uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag van de verzekeringsdekking.

 

13 : Klachten

Elke klacht met betrekking tot de factuur moet binnen de acht kalenderdagen vanaf ontvangst van de factuur worden bekendgemaakt bij aangetekend schrijven. Bij gebreke van een klacht binnen een termijn van acht kalenderdagen, worden de facturen geacht aanvaard te zijn. Deze klachten schorten de betalingsverplichting niet op.

 

14 : Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank

14.1. De verhouding tussen de aannemer en de klant is onderworpen aan het Belgische recht, ongeacht welke de nationaliteit van de partijen is.

14.2. Alle geschillen dienen onderworpen te worden aan het Vredegerecht en de Rechtbanken van Antwerpen, zonder dat deze bevoegdheidsclausule aan de aannemer kan worden tegengeworpen.